Tombow Mono zero Refillable eraser pencil with round tip

Brand: